Regulamin

 

świadczenia usług serwerów dedykowanych i innych usług internetowych

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona www.lukman.pl/serwery/ jest własnością „LUKMAN MULTIMEDIA” Sp. z o.o., jest przezeń zarządzana i podlega jego Regulaminowi Usług Internetowych. („Regulamin”). Regulamin określa warunki i zakres umowy między: „LUKMAN MULTIMEDIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 01-129 Warszawa, ulica Leszno nr 14, NIP: 825-213-41-29, REGON: 060530228) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 342749 o kapitale zakładowym 1.560.200 zł i dostarczającym usług internetowych, a między innymi: kont poczty elektronicznej, serwerów wirtualnych, rejestracji nazw domen internetowych, usługi zwanej “kolokacją”, usługi zwanej serwerem “dedykowanym”,, a użytkownikiem tych usług zwanym dalej Abonentem.

1.2. Niniejszy Regulamin opisuje sposób i warunki użytkowania świadczonych przez Lukman usług oraz określa prawa i obowiązki obydwu stron. Użytkowanie usług abonamentowych Lukman przez Abonenta stanowi akceptację tego Regulaminu w jego postaci znajdującej się na podstronie billing.lukman.pl

1.3 Zamówienie wybranej usługi za pomocą formularza zamówienia w serwisie billing.lukman.pl (z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami) lub zamówienie usługi w inny sposób, w tym przez telefon, email, faks, list lub osobiście i dokonanie zapłaty stanowi zawarcie kontraktu między Lukman a Abonentem i akceptację przez Abonenta obecnego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. Z chwilą zawarcia umowy osoba dokonująca rejestracji staje się Abonentem. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.

1.4. Lukman zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu i Polityki prywatności.

1.5. W przypadku zmiany dokumentów, o których mowa w pkt 1.4, Lukman zobowiązuje się poinformować Abonenta o dokonanych zmianach. W wykonaniu powyższego Lukman prześle w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą wejścia w życie zmian w dokumencie, na adres e-mail wskazany przez Abonenta w formularzu zamówienia, wiadomość elektroniczną zawierającą link odsyłający do treści zmienionego dokumentu. Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z upływem terminu wskazanego wyżej, w którym Abonent ma możliwość zapoznania się ze zmienionym dokumentem.

1.6. Postanowienia zmienionego dokumentu obowiązują Abonenta od kolejnego okresu Abonamentowego, o ile Abonent nie wypowie umowy w terminie wskazanym w Rozdziale III pkt 3.4 Regulaminu.

 

II. UŻYTKOWANIE SERWERÓW

2.1. Lukman świadczy abonamentowe usługi – dzierżawy serwerów wymienione w par 1.1. Szczegółowa i aktualna oferta Lukman przedstawiona jest na stronie www.lukman.pl/serwery/.

2.2. Abonent jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za treści przechowywane na użytkowanych przez siebie serwerach udostępnionych przez Lukman. Wszystkie usługi dostarczane przez Lukman mogą być użytkowane tylko dla celów zgodnych z prawem, co wyklucza, ale nie ogranicza się do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów zawierających groźby, materiałów sprośnych, materiałów stanowiących tajemnicę handlową, nieproszonych emaili (spam) oraz naruszenia prywatności. Wszelkie treści pornograficzne są zakazane na serwerach Lukman. Lukman zastrzega sobie prawo by samemu zdecydować, które materiały stanowią pogwałcenie umowy.

2.3. Lukman zastrzega sobie prawo usunięcia z serwera niepewnego oprogramowania, w tym w szczególności jednostek z shell i usług IRC, jeśli z ich powodu, bezpośrednio lub pośrednio lub tylko z powodu przypuszczenia mogą one spowodować szkodę dla Lukman i jego innych abonentów.

2.4. Lukman jest administratorem danych osobowych Abonenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2.4a. Abonent w zakresie danych osobowych udostępnionych Lukman ma prawo wglądu w ich treść, do ich poprawiania, a także do wydania administratorowi dyspozycji o zakazie przetwarzania swoich danych w przypadku stwierdzenia, że udostępnione Lukman dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione.

2.4b. Dane osobowe Abonenta zawarte w formularzu zamówienia lub przekazane podczas wymiany korespondencji elektronicznej, przetwarzane są przez Lukman wyłącznie w celu:

1) realizacji zamówienia oraz wykonania umowy;

2) marketingu bezpośredniego usług i produktów Lukman, za wyraźną uprzednia zgodą Abonenta, którego dane dotyczą.

2.4c. Lukman zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Abonentów podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2.4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Lukman danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi. Abonent oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych dostarczonych Lukman. Lukman zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonenta. Jeśli Abonent wyraźnie tego nie zastrzegł, Lukman może umieścić nazwę lub nazwisko Abonenta oraz adres internetowy jego strony internetowej na swojej liście referencyjnej. Lukman może wysyłać do Abonenta powiadomienia, biuletyny, specjalne oferty i inne informacje.

2.5. Abonent jest zobowiązany do ochrony swego hasła dostępu i zobowiązuje się, że nie będzie usiłował złamać haseł dostępu innych użytkowników ani w inny sposób nie będzie działał na ich szkodę.

2.6. Tam, gdzie Regulamin stawia ograniczenia odnośnie transferu danych lub innych zasobów abonent płaci za spowodowane przez niego przekroczenie lub przechodzi do wyższego pakietu. Niewykorzystany w danym miesiącu limit transferu danych lub innych zasobów nie może zostać wykorzystany w miesiącu kolejnym.

2.7. Abonent jest odpowiedzialny za szkody spowodowane niekompetentnym użytkowaniem wydzierżawionej usługi, nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu i niezgodną z prawem działalnością za pośrednictwem sieci internetowej.

 

III. ZAWARCIE I PRZEDŁUŻENIE UMOWY

3.1. Umowa o świadczenie usług servers.lukman.pl zawierana jest przez wypełnienie i wysłanie przez klienta drogą elektroniczną formularza zamówienia, jego potwierdzenie przez Lukman oraz wysłanie przez Abonenta płatności za świadczone na jego rzecz usługi. Lukman zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia, na przykład z powodu uprzedniego nieprzestrzegania regulaminu lub braku wiarygodności kredytowej. Czas dostawy serwerów zależy od dostępności sprzętu komputerowego (hardware) .

3.2. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w formularzu zamówienia i jest automatycznie przedłużona za milcząca zgodą na kolejny okres fakturowania po obowiązujących wówczas stawkach, chyba, że Lukman otrzyma pisemne wypowiedzenie Abonenta co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem następnego okresu fakturowego.

3.3. Obecny regulamin stosuje się także w przypadku zamówienia usług w sposób inny niż za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, chyba, że strony zdecydują pisemnie w inny sposób.

3.4. Każda strona umowy może wypowiedzieć niniejszą umowę co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

3.5. Niezależnie od powyższego postanowienia Lukman zastrzega sobie prawo:

a) rozwiązać bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowę i wyłączyć serwer w przypadku nieopłacenia usługi w terminie.

b) rozwiązać bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowę i wyłączyć serwer, z jakiegokolwiek powodu, który Lukman uzna za właściwy w świetle pogwałcenia niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza jego pkt.2.2. zdanie drugie Abonent zgadza się, że Lukman nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję, by w ten sposób odmówić świadczenia usługi.

3.6. Lukman nie ma obowiązku zwrotu płatności abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament.

3.7. Na koniec kontraktu, z jakiegokolwiek powodu to nastąpiło, Abonent musi bezzwłocznie zaprzestać użytkowania serwera oraz dokonać backupu swoich danych. Lukman nie może być w żadnym stopniu odpowiedzialny za utracenie danych Abonenta.

 

IV. CENY, RACHUNKI, PŁATNOŚCI

4.1. Płatności za usługi abonamentowe dokonywane są przez Abonenta z góry. Mogą one być wnoszone wyłącznie w kwotach i na okresy, które podane są na stronie internetowej servers.lukman.pl.

4.2. Płatność za usługi abonamentowe jest zapłatą za usługi dostępne w ofercie Lukman i wybrane przez Abonenta w sieci Lukman i nie obejmuje usług takich jak uzyskanie dostępu do Internetu, konfiguracja oprogramowania, czy stworzenia strony www.

4.3. Wysokość cen za usługi abonamentowe może ulegać zmianom, jeśli Lukman uzna, że zaistniały ku temu istotne okoliczności, w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, zmiany cen stosowane przez rejestratorów domen (NIC) i przez innych dostawców lub zmiana kursu walutowego. Uiszczenie płatności abonamentowej zabezpiecza Abonenta przed zmianą cen do końca okresu, na który został wykupiony abonament.

4.4. Lukman może wystawiać i przesyłać Abonentowi faktury w formie elektronicznej na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. Ustaw 249 poz. 1661 z 2010 r). zaś akceptacja niniejszego Regulaminu przez Abonenta stanowi na to zgodę.

4.5. Płatność za przedłużenie abonamentu musi dotrzeć do Lukman przed początkiem kolejnego okresu świadczenia usług. Jeśli płatność nie wpłynie w tym terminie, wówczas Lukman ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i wyłączenia serwera.

4.6. Lukman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności zawinionymi przez strony trzecie takie jak operatorzy płatności elektronicznych, instytucje finansowe, banki, poczta, itp.

4.7. Rozwiązanie przez Lukman umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia nie zwalnia Abonenta od opłacenia spółce Lukman należnych jej kwot.

4.8. Za formalności związane ze zwłoką w płatnościach Lukman pobiera opłatę w wysokości minimum 5 euro a maksymalnie 10% wartości opłaty miesięcznej, za ewentualne ponowne włączenie serwera Lukman pobiera opłatę zgodnie z cennikiem.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUKMAN

5.1. Lukman oferuje bezawaryjność świadczonych przez siebie usług na poziomie 99,5% w skali rocznej. W skali rocznej 1% czasu może zostać przeznaczona na prace konserwacyjne. Lukman zrekompensuje Abonentowi ewentualny udokumentowany brak ciągłości w dostarczaniu usługi dłuższy niż 24 godziny wynikający z winy Lukman w postaci przedłużenia świadczenia usługi o okres dwukrotnie dłuższy niż okres przerwy w świadczeniu usługi, o ile nie były spowodowane nieprawidłowością funkcjonowania łączy telekomunikacyjnych lub łączy cyfrowych pozostających poza kontrolą Lukman.

5.2. Za wyjątkiem spraw przedstawionych powyżej, usługi są dostarczane na bazie “taka, jaka jest” („as is”) i “jak jest dostępna” („as available”) i Lukman wyklucza, a Abonent rezygnuje z deklaracji i gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z działania prawa, lub w inny sposób, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji jakości handlowej, zdatności do specyficznych celów, nienaruszenia i tytułu, jak również jakichkolwiek gwarancji wynikających z toku transakcji, zwyczaju lub praktyki handlowej. Lukman nie daje rękojmi ani nie gwarantuje, że usługa będzie działała bez wady, błędu czy przerwy. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne oraz odszkodowania (włączając w to, ale nie ograniczając się do, szkód z tytułu utraconych przez Abonenta korzyści, utraconych przychodów, utraconych klientów, utraconych okazji biznesowych, utraconych spodziewanych oszczędności czy to spowodowanych działaniami lub zaniedbaniem pracowników lub przedstawicieli strony, zawinionej niedbałości, lub rozmyślnym przewinieniem niezależnie od tego, czy dana strona była poinformowana o prawdopodobieństwie takich szkód). Odpowiedzialność Lukman za szkody wynikające z świadczenia usługi lub jakiejkolwiek innej rzeczy, włączając w to, ale nie ograniczając się do, błędów, zaniedbania, przerw, opóźnień, zachowań deliktowych, błędów lub innych braków, deklaracji, użytkowania usługi lub wynikające z braku dostarczenia usługi, czy też spowodowanej przez działania lub zaniedbania, włączając w to awarie urządzeń komputerowych lub oprogramowania Abonenta lub innych szkód, które wystąpiły po dostarczeniu usługi, będą ograniczać się do przedłużenia okresu dostarczania usługi, jak wspomniano powyżej. W ŻADNYM WYPADKU SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUKMAN NIE PRZEKROCZY KWOTY PŁATNOŚCI ABONENTA DLA LUKMAN W DANYM MIESIĄCU.

5.3. Żadna ze stron nie odpowiada za nie wywiązanie się lub za zwłokę w wypełnieniu jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (innych niż dokonanie płatności wynikających z niniejszej umowy) w przypadku, gdy wykonanie takiego zobowiązania uniemożliwione jest, pośrednio lub bezpośrednio, przez jakąkolwiek zewnętrzną i nadzwyczajną przyczynę poza rozsądną kontrolą tej strony ( działanie siły wyższej), w tym między innymi pożar, powódź, , przerwa w dostawach prądu powyżej 48 godzin, strajki, akty prawne, wypadki, przerwy w transporcie lub łączności, braki w dostawach lub niemożności dostawy przez strony trzecie wypełnienia zobowiązań związanych z produkcja lub dostawą jakiegokolwiek wyposażenia lub materiałów potrzebnych stronie dla wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5.4. Abonent zgadza się wziąć pełną odpowiedzialność za pliki i dane znajdujące się na serwerach Lukman i wykonania we własnym zakresie kopii zapasowej plików i danych znajdujących się na serwerach Lukman. Lukman nie jest odpowiedzialny za utratę danych, w tym tych wynikającej z opóźnień, niedostarczeń niewłaściwych dostarczeń i jakichkolwiek przerw spowodowanych przez Lukman i jego pracowników. Lukman nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji otrzymywanych przez pocztę elektroniczną i za ich treść.

5.5. Lukman nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez Abonenta, w szczególności, lecz nie ograniczając się do niewłaściwego korzystania z usługi, utraty hasła i dostarczenia niepoprawnej i niekompletnej informacji.

5.6. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona i wysłana w formie papierowej nie później niż 14 dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji. Lukman rozpatruje ją i odpowiada pisemnie w ciągu 14 dni.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin i zmiany do niego wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie internetowej servers.lukman.pl.

6.2. Niniejszy Regulamin stanowi całkowitą umowę między Lukman a Abonentem w odniesieniu do przedmiotowej sprawy. Wszystkie poprzednie umowy i oświadczenia w odniesieniu do przedmiotowej sprawy są zastąpione niniejszą umową.

6.3. Jeśli jedno lub więcej postanowień zostałoby uznane za nieważne, bezprawne lub niemożliwe do przestrzegania z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie stwierdzenie nie będzie dotyczyć i nie unieważni jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy.

6.4. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany według prawa polskiego i jakiekolwiek spory będą rozstrzygane wyłącznie w sądach polskich.

 

23 sierpień 2018 r

 

Zalacznik Nr 1 do Regulaminu

Zalacznik Nr 2 do Regulaminu

 

 

 

Powered by WHMCompleteSolution